आज हामी कुनै वाक्यको negative, yes-no questions र wh-questions बनाउने तरिका सिक्छौं । negative, yes-no questions र wh-questions सबै बनाउँदा सहायक क्रियाहरू (helping verbs) को आवश्यकता पर्ने भएकाले ती सहायक क्रियाको सूची यहाँ दिइएको छ ।

(Do, does, did, has, have, had)*, is, am, are, was, were, be, being, been, may, must, might, should, could, would, shall, will, can

* यी क्रियाहरू मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया दुवै हुन सक्छन् । हामीले यिनको प्रयोगमा ठूलो सावधानी अपनाउनु पर्छ ।

Negative बनाउने तरिका

सहायक क्रियामा not थपेपछि negative बन्छ । स्मरण रहोस् यो एउटा सामान्यतया पालना गरिने नियम हो र ९९% अवस्थामा यो नियम लागू हुन्छ ।

Subject + aux verb + not+ (verb) + obj

For example:  He could come. यो वाक्यलाई negative बनाउँदा हामी could पछाडि not थप्छौं- He could not come.

अब तल दिइएका उदाहरणहरूको अध्ययन गरौं ।

Affirmative Negative
It might rain. It might not rain.
He is coming here today. He is not coming here today.
I’d love to be an actor. I’d not love to be an actor.
They were singing then. They were not singing.
He had a dream.# He didn’t have a dream.
They do a lot of different thing every day.## They don’t do much every day.

# यहाँको had मुख्य क्रिया हो ।

## यहाँको do मुख्य क्रिया हो ।

नियम के हो भने has, have, had, do, does र did मुख्य क्रियाको रूपमा प्रयोग हुँदा वाक्यको tense अनुसार सहायको क्रियाको रूपमा do, does र did को प्रयोग गरिन्छ । र यो नियम प्रश्न बनाउँदा पनि प्रयोग हुन्छ ।

Yes/no- question बनाउने तरिका

वाक्यमा रहेको सहायक क्रियालाई subject अगाडि राखेर yes/no-questions बनाइन्छ । स्मरण रहोस् has, have, had, do, does र did मुख्य क्रिया छ भने वाक्यको tense अनुसार सहायको क्रियाको रूपमा do, does र did को प्रयोग गरिन्छ ।

aux verb +Subject + (verb) + obj?

For example:  You will come here tomorrow. यो वाक्यलाई negative बनाउँदा हामी will बाट वाक्य सुरु गर्छौं- Will you come here tomorrow?

अब तल दिइएका उदाहरणहरूको अध्ययन गरौं ।

Affirmative Yes/no-questions
They are helping us. Are they helping us?
He works at a bank. Does he work at a bank?
They did some money. Did they have any money.
You will find a job. Will you find a job?
I have seen a tiger a few times? Have you seen a tiger?

wh- question बनाउने तरिका

when, why, how, what time, where, which, who आदि whशब्दहरू हुन् । yes/no-questions अगाडि whशब्द राखेर wh- question को उत्तरलाई हटाउँदा wh- question तयार हुन्छ । उदाहरणको लागि हामीले He goes to the market को where प्रश्न बनाउनु पर्नेछ । शुरूमा yes/no-question बनाऔं- Does he go to the market?

अब where राखी हेरौं- Where does he go to the market?

अब माथिको वाक्यबाट Where को उत्तर हटाऔं- Where does he go to the market?

अत: Where does he go?

aux verb +Subject + (verb) + obj?

अब तल दिइएका उदाहरणहरूको अध्ययन गरौं ।

Affirmative Wh-questions
They are coming at seven. What time are they coming?
He was born in India. Where was he born?
He told us a story. What did he tell us?
You are smiling. Why are you smiling?
They play cricket every day. How often do they play cricket?

अहिले सम्मका सबै पाठको सूचीको लागि निम्न लिङ्कमा जानुहोस्

https://nepalilinguist.com/list-of-chapters/

मलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्नुहोस्:

ट्विटरमा:  https://twitter.com/ghimiresantu

फेसबुकमा:https://www.facebook.com/Learn-English-with-Me-1696896323903160/