Will+v1 (ने छ)

भविष्यमा कुनै कुरा हुन्छ वा हुने छ भन्ने जनाउन will+ v1 को प्रयोग गरिन्छ ।

संरचनाः

S+ will+v1+ objसुत्ने छ
S+ will+ not+ v1+ objसुत्ने छैन
Will+ s+ v1+ obj?सुत्ने छ ?
Wh+ will+ s+v1+obj?कति बजे सुत्ने छ ?
I will be at work at 12 tomorrow. 
Leave the bread in the garden. The birds will eat it. 
They will probably come tomorrow. 
She will not like this. 
It will not make an impact. 
They will not pay your money back. 
Will you marry me? 
Will he help me? 
Will Lamichhane rejoin the government? 
Where will they go for their holiday? 
What time will he arrive? 
How often will they play the guitar? 

“मलाई लाग्छ, मेरो बिचारमा” भन्ने will+ v1 लाई I think सँग प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

संरचनाः

I think + s+will+ v1+ objमलाई लाग्छ… हुन्छ
I don’t think+ s+will+ v1+ objमलाई लाग्दैन… हुन्छ
Do you think s+will+ v1+ obj?तिमीलाई लाग्छ… हुन्छ?
Wh+do you think s+will+ v1+ obj?तिमीलाई कति बजे हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

 Examples:

I think it will rain this evening. 
I think we will win the game. 
I think Sita will like your gift. 
I don’t think you will pass the exam. 
I don’t think they will get married. 
I don’t think this policy will change the situation. 
Do you think she will accept my proposal? 
Do you think it will be a sunny day today? 
Do you think they will enjoy my company? 
Where do you think they will go for their holiday? 
Why do you think you will get the job? 
What time do you think she will call us? 

(wh)+ Shall I v1….?

(मैले) गरूँ भनेर सोध्न यो संरचना प्रयोग गरिन्छ । जस्तै,

It is very hot in the room. Shall I open the windows?

Shall I come to see you this morning?

There is a party tonight. What shall I wear?

I am hungry. Shall I eat these biscuits?

The program is borning. Shall I change the channel?

It is very noisy. Shall I turn down the audio?

(wh)+ Shall we v1….?

(हामीले) गरौं भनेर सोध्न यो संरचना प्रयोग गरिन्छ । जस्तै,

I have not decided about our holiday yet. Where shall we go?

It is a lovely day. Shall we go out for a walk?

You know we have to go somewhere together this evening. What time shall we meet?

We have some money at our disposal. Shall we buy booze?

You have passed the exam! Shall we have a party?

What time shall we leave for the market?

सामान्यतया सामान्य भविष्य जनाउन will/shall+v1 को प्रयोग गरिन्छ । तर (be) going to+v1 र is/am/are+v4+ future time को प्रयोग गरेर पनि भविष्यको बारेमा कुरा गर्न सकिन्छ । यी तीनवटा अभिव्यक्तिहरू मध्ये सबैभन्दा निश्चित भविष्य is/am/are+v4+ future time ले जनाउँछ ।

 is/am/are+v4+ future time अभिव्यक्तिको प्रयोग गर्दा गर्ने निश्चित भइसकेको कुरा जनाउँछ । जस्तै I am getting married next month. भन्नु भयो भने तपाईं आफू निश्चय पनि विवाह गर्न लागेको कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै, (be) going to+v1 ले भविष्यमा गर्ने निर्णय गरेको जनाउँछ । तपाईंले I am going to get married next month भन्नु भयो भने तपाईं आफूले  विवाह गर्ने निर्णय गरेको कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ ।

will/shall+v1 अनिश्चित भविष्य जनाउँछ । यो अभिव्यक्ति माथिका दुई अभिव्यक्तिभन्दा अनिश्चित हुन्छ ।

Translate the following into English:

 1. ब्यान्ड अर्को मे मा डेनमार्कको भ्रमण गर्दै छ।
 2. तपाईं मलाई फ्ल्याट खोज्न मद्दत गर्नुहुन्छ?
 3. म भोलि पेरिससम्म ट्रेनमा जाँदै छैन (take a train to)। म उड्दै छु।
 4. छिट्टै फेरि पानी पर्नेवाला छ ।
 5. हामी समयमै त्यहाँ पुग्नेवाला छौँ ।
 6. तपाईं चाहनुहुन्छ भने म तपाईंसँग बस्छु।
 7. जुनमा राधा र कृष्णको विवाह हुँदै छ ।
 8. यसका लागि उनीहरूले हिटम्यानलाई हायर गर्नेवाला  छन् ।
 9. हामी यो हप्ता पार्टी गर्दै छौं। तपाई आउँन चाहनु हुन्छ?
 10. तपाईं यो सप्ताहन्त के गर्दै हुनुहुन्छ?
 11. मलाई लाग्छ उसले चुनाव जित्छ ।
 12. मलाई यसले प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्दैन ।
 13. उसलाई मेरो उपहार मन पर्छ होला?
 14. तपाईं नागरिक अधिकारीहरुबाट प्राप्त भएको पत्रको बारेमा केही कुरा गर्नेवाला हुनुहुन्छ?
 15. म उसलाई मेरो कार माग्न छोड् भन्नेवाला छु ।
 16. हामी आज साँझ पौडी खेल्ने छौँ। हामी रमाइलो गर्नेवाला छौँ ।

Use change the following verbs into right forms:

 1. We __________to Madrid on Monday. (go)
 2. Mahesh’s mother believes that he __________famous. (be)
 3. Look at those clouds! It __________soon. (rain)
 4. I hope you __________after the party. (stay)
 5. Rital thinks you __________what she means soon. (understand)
 6. I __________ my uncle at the airport. (meet)
 7. We __________ a dinner party. Everything is ready. (have)
 8. The Rais __________ to the country next month. They have already sold their house in the city. (move)
 9. We __________ to London tonight. (fly)
 10. Do you think your brother __________you? (help)
 11. I don’t think it __________. (snow)
 12. Lilly __________ the dentist tomorrow. (see)
 13. We __________ a week in Spain but we haven’t booked a hotel yet. (spend)
 14. Wait! I __________ you a glass of water. (bring)
 15. Tika __________on Sunday. (come)