Learn English with me: List of important verbs

रूपको आधारमा Verb लाई ६ भागमा बाँड्न सकिन्छ;

Verb 1 (v1) :- प्रत्यय नथपिएको मूल वर्तमान जनाउने Verb । उदाहरणको लागि, go, eat, strive, whip etc.

Verb 2 (v2):- भूत जनाउने रूप बदलिएको Verb । उदाहरणको लागि, went, ate, strived, whipped.

Verb 3 (v3):- ‘एको’ जनाउने रूप बदलिएको Verb । उदाहरणको लागि, gone, eaten, strived, whipped.

Verb 4 (v4):- ‘गर्दै’ जनाउने मूल Verb मा ing थपिएको Verb । उदाहरणको लागि, going, eating, striving, whipping

Verb 5 (v5):- ‘गर्छ’ जनाउने मूल Verb मा s/es थपिएको Verb । उदाहरणको लागि, goes, eats, strives, whips ।

 

केही महत्वपूर्ण Verbहरूको रूपको सूची र तिनको अर्थ तल दिइएको छ । तपाईंले यी Verbहरू अनिवार्य रूपले जान्नु पर्छ ।

V1                                                                           v2                           v3                           v4                           v5

Abide (नियम मान्नु) Abided (नियम मान्य) Abided (नियम मानेको) Abiding (नियम मान्दै) Abides (नियम मान्छ)
Alight (बाल्नु) Alighted Alighted Alighting Alights
Arise  उठ्नु Arose Arisen Arising Arises
Awake ब्यूँझनु Awoke Awoken Awaking Awakes
Be हुनु Was/Were Been Being Is
Bear सहनु Bore Born/Borne Bearing Bears
Beat कुट्नु Beat Beaten Beating Beats
Become हुनु Became Become Becoming Becomes
Begin शुरु गर्नु Began Begun Beginning Begins
Bend बङ्ग्याउनु Bent Bent Bending Bends
Bet बाजी राख्नु Bet Bet Betting Bets
Bind (बाँध्नु) Bound Bound Binding Binds
Bite टोक्नु Bit Bitten Biting Bites
Bleed रगत आउनु Bled Bled Bleeding Bleeds
Blow फुक्नु Blew Blown Blowing Blows
Break भाँच्नु Broke Broken Breaking Breaks
Bring ल्याउनु Brought Brought Bringing Brings
Broadcast प्रसारण गर्नु Broadcast Broadcast Broadcasting Broadcasts
Build निर्माण गर्नु Built Built Building Builds
Burn बाल्नु Burnt Burnt Burning Burns
Buy किन्नु Bought Bought Buying Buys
Cast फ्याँक्नु Cast Cast Casting Casts
Catch समात्नु Caught Caught Catching Catches
Choose छान्नु Chose Chosen Choosing Chooses
Clap ताली पिट्नु Clapped Clapped Clapping Claps
Cling टाँसिनु Clung Clung Clinging Clings
Clothe कपडा लगाउनु Clothed Clothed Clothing Clothes
Come आउनु Came Come Coming Comes
Cost मूल्य पर्नु Cost Cost Costing Costs
Creep घस्रनु Crept Crept Creeping Creeps
Cut काट्नु Cut Cut Cutting Cuts
Dare साहस गर्नु Dared Dared Daring Dares
Deal व्यवहार गर्नु Dealt Dealt Dealing Deals
Dig खन्नु Dug Dug Digging Digs
Dive हाम फाल्नु Dived Dived Diving Dives
Do गर्नु Did Done Doing Does
Draw खिच्नु Drew Drawn Drawing Draws
Dream सपना देख्नु Dreamt Dreamt Dreaming Dreams
Drink पिउनु Drank Drunk Drinking Drinks
Drive हाँक्नु Drove Driven Driving Drives
Dwell बस्नु Dwelt Dwelt Dwelling Dwells
Eat खानु Ate Eaten Eating Eats
Fall झर्नु Fell Fallen Falling Falls
Feed खुवाउनु Fed Fed Feeding Feeds
Feel महशुस गर्नु Felt Felt Feeling Feels
Fight झगडा गर्नु Fought Fought Fighting Fights
Find पत्ता लगाउनु Found Found Finding Finds
Fit सुहाउनु Fitted Fitted Fitting Fits
Flee भाग्नु Fled Fled Fleeing Flees
Fling फ्याँक्नु Flung Flung Flinging Flings
Fly उड्नु Flew Flown Flying Flies
Forbid निषेध गर्नु Forbade/Forbad Forbidden Forbidding Forbids
Forecast अनुमान गर्नु Forecast Forecast Forecasting Forecasts
Forget बिर्सनु Forgot Forgotten Forgetting Forgets
Forgive माफ गर्नु Forgave Forgiven Forgiving Forgives
Forsake त्याग्नु Forsook Forsaken Forsaking Forsakes
Freeze जम्नु Froze Frozen Freezing Freezes
Get पाउनु Got Got Getting Gets
Give दिनु Gave Given Giving Gives
Go जानु Went Gone/Been Going Goes
Grind पिँध्नु Ground Ground Grinding Grinds
Grow बढ्नु, बढाउनु Grew Grown Growing Grows
Handwrite हातले लेख्नु Handwrote Handwritten Handwriting Handwrites
Hang झुन्ड्याउनु Hung Hung Hanging Hangs
Have सँग हुनु Had Had Having Has
Hear खबर पाउनु/ सुन्नु Heard Heard Hearing Hears
Hide लुक्नु Hid Hidden Hiding Hides
Hit पिट्नु Hit Hit Hitting Hits
Hold थाम्नु, समात्नु Held Held Holding Holds
Hurt दुखाउनु Hurt Hurt Hurting Hurts
Keep राख्नु Kept Kept Keeping Keeps
Kneel घुँडा टेक्नु Knelt Knelt Kneeling Kneels
Knit बुन्नु Knit Knit Knitting Knits
Know जान्नु Knew Known Knowing Knows
Lead नेतृत्व गर्नु Led Led Leading Leads
Lean अडेसा लाग्नु Leant Leant Leaning Leans
Leap उफ्रनु Leaped Leaped Leaping Leaps
Learn सिक्नु Learnt Learnt Learning Learns
Leave छोड्नु Left Left Leaving Leaves
Lend उधारो दिनु Lent Lent Lending Lends
Let (गर्न) दिनु Let Let Letting Lets
Lie ढाँट्नु Lay Lain Lying Lies
Light बाल्नु Lit Lit Lighting Lights
Lose हराउनु Lost Lost Losing Loses
Make बनाउनु Made Made Making Makes
Mean अर्थ हुनु Meant Meant Meaning Means
Meet भेट्नु Met Met Meeting Meets
Melt पग्लनु Melted Melted Melting Melts
Mislead भ्रमित पार्नु Misled Misled Misleading Misleads
Misunderstand गलत बुझ्नु Misunderstood Misunderstood Misunderstanding Misunderstands
Overdraw (बैकबाट) पैसा झिक्नु, फिर्ता लिनु Overdrew Overdrawn Overdrawing Overdraws
Overhear कुरा सुन्नु Overheard Overheard Overhearing Overhears
Overtake अगाडि बढ्नु Overtook Overtaken Overtaking Overtakes
Pay तिर्नु Paid Paid Paying Pays
Prove प्रमाणित गर्नु Proved Proved Proving Proves
Put राख्नु Put Put Putting Puts
Quit छोड्नु Quit Quit Quitting Quits
Reprove गाली गर्नु Re-proved Re-proved Re-proving Re-proves
Read पढ्नु Read Read Reading Reads
Rid मुक्त हुनु Rid Rid Ridding Rids
Ride चढ्नु Rode Ridden Riding Rides
Ring घण्टी बजाउनु Rang Rung Ringing Rings
Rise उदाउनु Rose Risen Rising Rises
Run दगुर्नु Ran Run Running Runs
Saw आराले काठ काट्नु Sawed Sawed Sawing Saws
Say भन्नु Said Said Saying Says
See देख्नु Saw Seen Seeing Sees
Seek खोज्नु Sought Sought Seeking Seeks
Sell बेच्नु Sold Sold Selling Sells
Send पठाउनु Sent Sent Sending Sends
Set अस्ताउनु Set Set Setting Sets
Sew सिउनु Sewed Sewed Sewing Sews
Shake हल्लाउनु Shook Shaken Shaking Shakes
Shave दारी काट्नु Shaved Shaved Shaving Shaves
Shear (भेडाबाट) ऊन निकाल्नु Sheared Sheared Shearing Shears
Shine चम्कनु Shone Shone Shining Shines
Shoot गोली हान्नु Shot Shot Shooting Shoots
Show देखाउनु Showed Shown Showing Shows
Shrink खुम्चनु Shrank Shrunk Shrinking Shrinks
Shut बन्द गर्नु Shut Shut Shutting Shuts
Sing गाउनु Sang Sung Singing Sings
Sink डुब्नु Sank Sunk Sinking Sinks
Sit बस्नु Sat Sat Sitting Sits
Slay मार्नु  Slew Slain Slaying Slays
Sleep सुत्नु Slept Slept Sleeping Sleeps
Slide चिप्लनु Slid Slid Sliding Slides
Sling बैसाखीमा हिड्नु Slung Slung Slinging Slings
Slink खुसुक्क हिड्नु Slunk Slunk Slinking Slinks
Slit घाँटी काट्नु Slit Slit Slitting Slits
Smell गन्ध आउनु Smelt Smelt Smelling Smells
Sneak जासुस गर्नु Sneaked Sneaked Sneaking Sneaks
Soothsay भविष्यवाणी गर्नु Soothsaid Soothsaid Soothsaying Soothsays
Sow बीउ (आदि) छर्नु Sowed Sown Sowing Sows
Speak बोल्नु Spoke Spoken Speaking Speaks
Speed चाँडो जानु Sped Sped Speeding Speeds
Spell हिज्जे भन्नु Spelt Spelt Spelling Spells
Spend खर्च गर्नु Spent Spent Spending Spends
Spill पोख्नु Spilt/Spilled Spilt/Spilled Spilling Spills
Spin (दिमाग आदि) घुम्नु Span Spun Spinning Spins
Spit थुक्नु Spat/Spit Spat/Spit Spitting Spits
Split छुट्टिनु Split Split Splitting Splits
Spoil बिगार्नु Spoilt/Spoiled Spoilt/Spoiled Spoiling Spoils
Spread फैलाउनु Spread Spread Spreading Spreads
Spring उफ्रनु Sprang Sprung Springing Springs
Stand उभिनु Stood Stood Standing Stands
Steal चोर्नु Stole Stolen Stealing Steals
Stick टाँस्नु Stuck Stuck Sticking Sticks
Sting (सर्प आदिले) टोक्नु Stung Stung Stinging Stings
Stink गन्हाउनु Stank Stunk Stinking Stinks
Stride चाँडो हिँड्नु Strode Stridden Striding Strides
Strike हिर्काउनु Struck Stricken Striking Strikes
String बाँध्नु Strung Strung Stringing Strings
Strip बोक्रा छोडाउनु Stripped Stripped Stripping Strips
Strive संघर्ष गर्नु Strove Striven Striving Strives
Swear कसम खानु Swore Sworn Swearing Swears
Sweat पसिना काड्नु Sweated Sweated Sweating Sweats
Sweep बढार्नु Swept Swept Sweeping Sweeps
Swell सुन्निनु Swelled Swollen Swelling Swells
Swim पौडिनु Swam Swum Swimming Swims
Swing पिङ खेल्नु Swung Swung Swinging Swings
Take लिनु Took Taken Taking Takes
Teach सिकाउनु Taught Taught Teaching Teaches
Tear च्यात्नु Tore Torn Tearing Tears
Tell भन्नु Told Told Telling Tells
Think सोच्नु Thought Thought Thinking Thinks
Thrive उन्नति गर्नु Thrived Thrived Thriving Thrives
Throw फ्याँक्नु Threw Thrown Throwing Throws
Thrust (दायित्व) दिनु Thrust Thrust Thrusting Thrusts
Tread टेक्नु Trod Trodden Treading Treads
Undergo ..बाट गुज्रनु Underwent Undergone Undergoing Undergoes
Understand बुझ्नु Understood Understood Understanding Understands
Undertake गर्नु Undertook Undertaken Undertaking Undertakes
Upset दुखी पार्नु Upset Upset Upsetting Upsets
Vex दिक्दार बनाउनु Vexed Vexed Vexing Vexes
Wake ब्यूँझाउनु Woke Woken Waking Wakes
Wear लगाउनु Wore Worn Wearing Wears
Weave बुन्नु Wove Woven Weaving Weaves
Wed बिहे गर्नु Wed Wed Wedding Weds
Weep रुनु Wept Wept Weeping Weeps
Wend विस्तारै अघि बढ्नु Wended Wended Wending Wends
Wet ओसिलो बनाउनु Wet Wet Wetting Wets
Win जित्नु Won Won Winning Wins
Wind बेर्नु Wound Wound Winding Winds
Wring बटार्नु Wrung Wrung Wringing Wrings
Write लेख्नु Wrote Written Writing

 

 

Writes

मलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्नुहोस्:

ट्विटरमा:  https://twitter.com/ghimiresantu

YouTube माः https://www.youtube.com/channel/UCuZIjqHLrIkpVHQV1Pqa_Ug

फेसबुकमा: https://www.facebook.com/Learn-English-with-Me-1696896323903160/

Tiktok मा फलो गर्न यो QR कोड स्क्यान गर्नुहोस्ः

May be an image of ‎text that says '‎San Santosh Ghimire OPHO Scan QR code to follow account ل TikTok‎'‎