अहिले (बोलिरहेका बेला) (न) भइरहेको घटनाको बारेमा कुरा गर्न Present Continuous tense प्रयोग हुन्छ । जस्तै,

 • The sun is shining.
 • It is not raining.
 • She is having a bath.
 • You are not listening to me.

यो पाठबाट हामीले औपचारिक रूपमा tense पढ्न सुरु गरेका छौँ । tense पढ्नका लागि हामीसँग verbs को ज्ञान हुनु पर्छ । महत्त्वपूर्ण verb को सूची यहाँ दिइएको छ । यो सूची सेभ गरेर राख्नुहोस् ।

Structures:

Subject+ is/am/are+ v4+obj. (खाँदै छ)

Subject+ is/am/are+ not + v4+obj. (खाँदै छैन)

Is/am/are+ subject+ v4+obj? (खाँदै छ ?)

Wh+ is/am/are+ subject+ v4+obj? (के खाँदै छ? )

 1. Examples:

I am working.

Look at Shova. She is wearing a new dress.

We are having dinner now. Can you phone me again later?

The dog is barking at the mailman.

Wait for a moment. I am typing this response on a computer.

They are building a new skyscraper in the city.

He is playing the guitar in the park.

She is reading a book in the library.

The children are laughing and playing outside.

The flowers are blooming in the spring.

I am not feeling well today.

They are not going to the concert tonight.

The company is not meeting its financial goals this quarter.

Nobody is looking after the baby.

You can turn off the television. Nobody is watching it.

 

Are you paying attention?

Is she enjoying the film?

Are you feeling OK?

Why are you wearing a jacket? It is not cold.

What is your father doing? He is mending his shoes.

What are the kids doing? They are teasing the dog.

Look, there is Raghu! Where is he going?

Who is she waiting for? Is she waiting for me?

Are you studying for your exam right now?

Are you enjoying this party very much?

Is he taking his medicine as prescribed?

Is the bus coming on time?

Is your wife wearing a watch?

Why are you sitting on the floor?

 

Exercises:

Complete the following sentences using the present continuous tense and translate the complete sentences into Nepali

 1. I _________ the dishes right now. (wash)
 2. They _________ a game of chess. (play)
 3. She _________ her hair. (not brush)
 4. He _________ the lawn. (not mow)
 5. I _________ to my favorite song. (listen)
 6. _________ the baby _________in its crib? (sleep?)
 7. _________you _________ dinner for tonight. (prepare)
 8. He _________ the guitar. (not play)
 9. We _________ a hike in the mountains. (plan)
 10. What _________ you _________ this evening? (do)
 11. _________ you _________ me? (listen)
 12. What _________ they_________ (look at)?
 13. He ________ a nap. (take)
 14. Who _________ this evening? (cook)
 15. _________ you _________ anything? (buy)
 16. _________ your mother _________ today? (work)
 17. When _________ Prachanda _________ back? (come)
 18. Why _________ you_________ under the table (hide)
 19. You _________ always _________. (complain)
 20. _________ your watch_________ ? (work)

 

Translate the following expressions into English.

 1. तपाईंलाई जे मन लाग्छ गर्नुहोस्। म हेरिरहेको छैन।
 2. सीताले नेपाली सिकिरहेको छैन।
 3. अहिले हिउँ परेको छैन।
 4. राजेश पत्रिका पढिरहेका छैनन्।
 5. कसैले मलाई मद्दत गर्दैन।
 6. राजनीतिज्ञहरू इमानदार छैनन्।
 7. नेपाल सरकार अझै पनि मन्दीबाट बाहिर आउन संघर्ष गरिरहेको छ ।
 8. उसले मलाई किन यसरी हेरिरहेको छ?
 9. म एउटा रोचक किताब पढ्दै छु। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने म तपाईंलाई उधार दिन्छु।
 10. उसले के खाइरहेको छ?
 11. के तपाईंको प्रेमिकाले कुनै कोर्स गरिरहेकी छिन्?
 12. जोन कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ?
 13. बाथरुममा कसले गाउँदै छ?
 14. तपाईं मेरो पैसा कसरी फिर्ता गर्दै हुनुहुन्छ?
 15. के तपाइँ एक पत्र लेख्दै हुनुहुन्छ? “म नै हो।”
 16. तपाईं कसलाई लेख्दै हुनुहुन्छ?
 17. एउटा सर्प तपाईंको कोठामा छिरिरहेको (slither into) छ।
 18. चिसो हावा चलिरहेको छ।
 19. विमान दुर्घटना भएको छ। उद्धारकर्ताहरूले शव खोजिरहेका छन्।
 20. हामी भलो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दै छौँ (hope for the best).

अनुवाद गरेर जवाफ यहाँ हेर्नुहोला ।

Writing:

आफू वरिपरि के भइरहेको छ वा के भइरहेको छैन भन्ने कुरा पहिचान गरी कम्तीमा १०-१० वटा वाक्य बनाउनुहोस् ।

मलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्नुहोस्:

ट्विटरमा:  https://twitter.com/ghimiresantu

फेसबुकमा: https://www.facebook.com/Learn-English-with-Me-1696896323903160/

Tiktok मा फलो गर्न यो QR कोड स्क्यान गर्नुहोस्ः

May be an image of ‎text that says '‎San Santosh Ghimire OPHO Scan QR code to follow account ل TikTok‎'‎